مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
۰۰/۷/۲۷
اولويت هاي پژوهشي وزارت بهداشت

حيطه

رتبه اولويت

اولويت

بيماري هاي واگير

بيماري هاي غير واگير

1

سبب شناسي، همه گير شناسي و تشخيص و درمان بيماري هاي قلبي و عروقي

2

مطالعات بيماري هاي صعب العلاج همانند بيماري هاي خود ايمني سرطان آترواسكلروزيس ديابت

3

مطالعات كوهورت و ايجاد بانك اطلاعاتي مرتبط با بيماري هاي غيرواگيردار

4

مداخلات موثر برشناخت، پيشگيري و درمان اعتياد

5

همه گيرشناسي، پيشگيري و درمان عفونت هاي واگير بيمارستاني

6

مدل سازي رياضي عوامل مرتبط با بيماري هاي غير واگير

7

مطالعات اصلاح الگوي زندگي مردم

8

تعيين اولويت هاي مداخله در بيماري هاي غير واگير

حيطه

رتبه اولويت

اولويت

توانبخشي

1

بررسي شيوع اختلالات تكاملي در كودكان

2

بررسي عوامل موثر بر تاخير تكاملي در كودكان

3

اهميت تشخيص و مداخله زود هنگام در اختلالات تكاملي

4

تحقيقات توانبخشي و روانبخشي در بيماران مبتلا در بيماران مبتلا به آسيب و سكته مغزي

5

مطالعات زباني و گفتاري بر روي گويش ها و لهجه هاي متفاوت استان

حيطه

رتبه اولويت

اولويت

تحقيقات نظام سلامت

1

توانمندسازي وتوسعه مشاركت هاي اجتماعي درارتقا سلامت

2

تحليل جغرافيايي ومكاني مرتبط باسلامت وبيماري هاوعوامل تعيين كننده

3

راهكارهاي جلب مشاركت بخش غيردولتي درسرمايه گذاري هاي درماني

4

راهكارهاي افزايش كارآيي درمراكزدرماني

5

راهكارهاي افزايش دستيابي جامعه به امكانات تشخيصي ودرماني وعدالت درتوزيع امكانات نظام سلامت

6

بررسي برنامه بهبودكيفيت وتوسعه بخشهاي مراكزدرماني(راهكارهاي بهبودو اصلاح فضاي فيزيكي مراكزباتوجه به استانداردها)

7

بررسي دلايل بستري مجدد بيماران دربخش هاي درماني بيمارستانها

8

بررسي تأثيرعوامل موثر برطول مدت بستري بيماران

9

بررسي تطبيقي روش هاي نظارت و بازرسي در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

10

مطالعات درراستا يپيشرفت اجراي برنامه تحول نظام سلامت

حيطه

رتبه اولويت

اولويت

حوادث و سوانح

1

آمادگي خانوارها در مواجه با بلايا (ميزان آگاهي و ارتقا)

2

سنجش ميزان آگاهي نگرش و عملكرد كاركنان بهداشتي در مديريت خطر و بلايا

3

مشاركت هاي مردمي درقالب طرح همياران سلامت در بلايا

4

ايمني سازه اي و غير سازه اي در منابع و تسهيلات تحت پوشش دانشگاه

5

راهكارهاي ارتقا سيستم اورژانس پيش بيمارستاني

6

درمان،ترميم وباز تواني سوختگي

حيطه

رتبه اولويت

اولويت

سالمندي

1

مشكلات و بيماريهاي شايع دوران سالمندي

2

راهكارهاي افزايش آگاهي درسالمندان درخصوص زندگي سالم

3

بهبود كيفيت زندگي در سالمندان

4

نيازهاي مراقبتي سالمندان

5

توانمندسازي براي فرزندان مراقبت كننده ازوالدين سالمند

6

تحرك و حوادث در سالمندان

7

مشاركت سايردستگاهها درارتقاي سلامت سالمندان

حيطه

رتبه اولويت

اولويت

سلامت روان و مولفه هاي اجتماعي موثر بر سلامت

 

1

افسردگي و اضطراب و ساير اختلالات روان پزشكي در گروه هاي مختلف جامعه (شيوع، پيشگيري و درمان)

2

رفتارهاي پر خطر در نوجوانان

3

كاهش آسيب پذيري دربرابر شبكه هاي اجتماعي

4

ارتقا بهداشت روان با تاكيد بر روانشناسي مثبت نگر در گروه هاي مختلف

5

بررسي رفتارهاي ناهنجار اجتماعي (اوباشگري-زورگويي-پرخاشگري و ترور شخصيت) در گروه هاي سني مختلف( با تاكيد بر گروه نوجوانان و جوانان) (شيوع-پيشگيري-درمان)

6

درمان اعتياد (مداخلات درماني واثر بخشي آنها،عوامل ماندگاري وخروج از درمان)

7

سفيران سلامت روان و خود مراقبتي فردي

8

علل شيوع مصرف دخانيات در بين دانش آموزان مدارس استان و راهكارهاي پيشگيري از آن

9

علل عدم تمايل فرزند آوري در خانواده ها

10

عوامل مستعد كننده ناباروري

حيطه

رتبه اولويت

اولويت

دندان پزشكي

1

شاخصDMFTدر گروههاي مختلف سني

2

بررسي بيماري هاي دهان و دندان (اپيدميولوژي، عوامل خطر،درمان،پيشگيري)

3

انجام و گسترش مطالعات بر پروتزهاي دنداني

4

مطالعات بر روي سلول هاي بنيادي

حيطه

رتبه اولويت

اولويت

علوم بهداشتي و علوم تغذيه

1

رفتارهاي پرخطر در جوانان و نوجوانان (شيوع، پيشگيري)

2

مطالعه و بررسي ميزان متداول سموم كشاورزي در منابع خاكي و آبي

3

بررسي ميزان اصالت توليد و نگهداري مواد خوراكي و آشاميدني

4

برنامه هاي حمايتي،مشاركتي برسوء تغذيه كودكان ومادران باردار

5

همكاري هاي برون بخشي برسلامت تغذيه اي جامعه

6

عوامل استرس زاي محيط هاي كاري و شيوه هاي كنترل استرس در محيط كار

7

شيوع اختلالات اسكلتي عضلاني در بين شاغلين و راهكارهاي كاهش آن

8

بررسي ميزان فلزات سنگين مواد مصرفي خانوارها در سطح استان

9

اثرات زيانبار اشعه ماوراء بنفش خورشيد و عملكرد خانوارها

حيطه

رتبه اولويت

اولويت

علوم دارويي

1

مصرف خود سرانه آنتي بيوتيك ها

2

بررسي شاخص هاي نسخه نويسي پزشكان راهكار هاي اصلاحي

3

بررسي علل تمايل پزشكان و  بيماران به تجويز و دريافت برندهاي خاص داروها (داخلي و خارجي)

4

ارزيابي عوارض طب سنتي واستفاده خود سرانه از دارو هاي گياهي

5

بررسي اثر گياهان دارويي درشرايط آزمايشگاهي- مدل هاي انساني و حيواني

6

توليد داروهاي تركيبي در درمان سرطان بر پايه آنتي اكسيداني گياهي و آنتي كنسرها

7

روش هاي نوين در تشخيص و درمان سرطان ها

8

بررسي عوارض جانبي و تداخلات داروهاي سنتتيك و گياهي و ارائه راهكار جهت كاهش اين اسيب ها

حيطه

رتبه اولويت

اولويت

علوم پايه

1

ايمنوتراپي در بيماري هاي واگير و غيرواگير

2

داده كاوي اطلاعات زيست پزشكي

3

بررسي سيگنال هاي سلولي و ملكولي درايجاد،درمان ومقاومت سرطان

4

اپي ژنتيك در بيماريهاي شايع

5

بررسي و غربالگري بيوماركرهاي مرتبط با بيمارهاي شايع

6

به كارگيري مهندسي بافت و طب بازساختي در درمان بيماريهاي مختلف (قلب و عروق، مغز و اعصاب،استخوان و مفاصل ، پوست و سرطانها....)

7

نقشه كشي بيماري ها مونوژنيك مانند ناشنوايي- نابينايي و غيره

8

كارآزمايي باليني در بيماري هاي نورفارماكولوژي

9

استفاده از تحقيقات نانوفناوري در مدل هاي آزمايشگاهي و باليني براي درمان بيماري ها

حيطه

رتبه اولويت

اولويت

فناوري و تجهيزات پزشكي

1

راهكارهاي افزايش كارائي نظام نگهداشت تجهيزات پزشكي

2

توسعه نرم افزارهاي هوشمند پزشكي

3

كشت وتمايز سلولهاي بنيادي به سلول هاي تخصصي جهت اهداف سلول درماني

4

ساخت وتوليد نانو ذرات مغناطيسي

5

طراحي وساخت داربست هاي مختلف مهندسي بافت

حيطه

رتبه اولويت

اولويت

طب ايراني اسلامي

1

تعيين مولفه ها و شاخص هاي سلامت معنوي زنان و مردان

2

راهكارهاي ايجاد شادكامي پويايي و آرامش خانواده با حفظ سلامت معنوي

3

بررسي مشكلات و بحران هاي سالمندان در نگاه طب اسلامي

4

تعامل طب جديد با طب سنتي ايراني اسلامي (طب تلفيقي)

5

نقش تعداد فرزند بر سلامت رواني و معنوي خانواده ها

6

تبيين رابطه دين و سلامت رواني جامعه

7

بررسي تاثير مراقبت معنوي بر سلامت رواني افراد

8

بررسي تاثير مراقبت معنوي بر سلامت رواني مراكز تحت پوشش دانشگاه

9

بررسي مكانيسم اثر طب سنتي ايراني-اسلامي

حيطه

رتبه اولويت

اولويت

پدافند غير عامل

1

مطالعه در خصوص عوارض شيميايي ميكروبي و تشعشعات هسته اي

 

2

راهكارهاي ارائه بهتر خدمات درماني پيش بيمارستاني و بيمارستاني مناسب به مصدومان در صورت حمله احتمالي

 

3

تحقيقات در جهت تهيه تجهيزات ، شناسايي و نمونه برداري ويژه عوامل شيميايي و بيولوژيك

 

4

تحقيقات به منظور رصد كردن آخرين تحولات در حوزه تهديدات و پدافند غير عامل

 

5

طراحي و اجراي بانك اطلاعاتي پدافند غير عامل حوزه بهداشت و درمان

 

6

مطالعه در جهت توسعه واكسن ها، آنتي بيوتيك ها،پادزهر ها و اقدامات پزشكي در پدافند غير عامل

 

7

انجام تحقيقات دفاع پزشكي در حوزه NBC و علوم زيستي

 

8

ايمني سازه اي وغيرسازه اي در منابع وتسهيلات تحت پوشش دانشگاه مطابق با اصول پدافند غير عامل

حيطه

رتبه اولويت

اولويت

تحول در آموزش علوم پزشكي

1

توسعه علوم پرستاري، علوم مامايي،بهداشت باروري،فناوري اطلاعات سلامت

2

اعتلاي اخلاق حرفه اي

3

آموزش مجازي و الكترونيك

4

مرجعيت علمي و آينده نگاري و حيطه هاي سرآمدي منتخب دانشگاه

5

دانشگاه هاي نسل سوم و كارآفريني پژوهش هاي چند مركزي

6

آموزش پاسخگو و عدالت محور ( آموزش مبتني بر جامعه و مواجه زودرس دانشجويان-بازنگري برنامه درسي بر اساس استاندارهاي آموزشي نياز سنجي آموزشي در راستاي آموزش پاسخگو)

7

ارتقا نظام ارزيابي و آزمونها

8

بين المللي سازي آموزشي

9

اعتبار بخشي و استاندارهاي آموزشي

 

تاریخ به روز رسانی: 1398/06/31
تعداد بازدید: 1167
آدرس : شهركرد، رحمتيه ،دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
دورنگار: 33330709-038       تلفن: 33346692-038
medplant@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1400/07/27
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal